Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN De Spaander 

Definities

 1. De Spaander: De Spaander, gevestigd te Gieten onder KvK nr. 80391176
 2. Cliënt: degene met wie De Spaander een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De Spaander en cliënt samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Spaander.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die De Spaander hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief 
 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door De Spaander vastgesteld op grond van de ingekochte uren. 
 3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Spaander, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door De Spaander een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. De Spaander heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Spaander prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt.
 7. De cliënt heeft het recht om de overeenkomst met De Spaander op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Spaander gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de cliënt in verzuim blijft, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Spaander. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag De Spaander zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Spaander, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Spaander te betalen. 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Spaander enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De Spaander voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De Spaander heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat De Spaander tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat De Spaander tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.

Informatieverstrekking door de cliënt 

 1. De cliënt stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Spaander.
 2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de cliënt dit verzoekt, retourneert De Spaander de betreffende 
 4. Stelt de cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Spaander redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen De Spaander en de cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 1. De cliënt kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart De Spaander tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Spaander geleverde producten en/of diensten. 

 Klachten

 1. Indien de cliënt ontevreden is over de dienstverlening van De Spaander, deelt de cliënt dit zo spoedig mogelijk mee aan De Spaander en zullen partijen proberen om tot een (informele) oplossing te komen.
 2. Wanneer de gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Solopartners. 

Aansprakelijkheid De Spaander

 1. De Spaander is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de cliënt lijdt indien en voor zover die schade niet is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. De Spaander heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Recht op ontbinding

 1. De cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Spaander toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Spaander niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Spaander in verzuim is. 
 3. De Spaander heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, indien de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Spaander kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Spaander in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt niet aan De Spaander kan worden toegerekend in een van de wil van De Spaander onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Spaander kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Spaander 1 of meer verplichtingen naar de cliënt niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Spaander er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De Spaander is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De Spaander is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Spaander zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Spaander bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Spaander is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23 september 2020.